Team RSS

Mike Khan

Shazia Khan

Farida Jamal

Tariq Khan

Rashmi Singh

Guddi Shah

Aisha Khattak